Skip to content

VINTIIK.EE on veebikaubamaja, mis müüb kodusisustuskaupu, kasutatud mööblit, disaini ja kunsti. VINTIIK.EE on ise müüja, aga pakub ka võimalust teistel müüjatel oma platvormi kaudu kaupu müüa. VINTIIK.EE ei ole seotud osapool kolmandate osapoolte vahelises ostu-müügilepingus ja suunab kasutajad edasi müüja kodulehele, kus müüjad vastutavad täielikult ise oma müügitingimuste, tarne ja muude seadusest tulenevate kohustuste ees.


1.1 KASUTATAVAD MÕISTED
 

VINTIIK.EE – veebiaadressil www.vintiik.ee asuv veebikaubamaja (sh portaal, platvorm) ja/või selle alamlehed, mida haldab ja arendab VINDECO OÜ (registrikood 16154751, aadress Jõekaare tee 7-10, Veibri, Tartumaa 62220). VINTIIK.EE on neis Eeskirjades kui Müüja ainult tema poolt müüdavate kaupade suhtes.

Kasutaja – VINTIIK.EE registreeritud või registreerimata füüsilisest või juriidilisest isikust kasutaja, kes külastab veebilehte

Müüja – Juriidiline või füüsiline isik, kellele on antud müügiluba VINTIIK.EE kaudu oma Kaupa müüa

Kaup – VINTIIK.EE kaudu Müüja poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad) või teenus (-ed).

Kasutustingimused – käesolevad tingimused, mida Kasutaja, Müüja ja VINTIIK.EE peavad järgima portaali kasutamisel.

Müüja konto – piiratud juurdepääsu ja erinevate kasutajaõigustega elektrooniline keskkond, milles Müüja saab teha VINTIIK.EE poolt võimaldatud toiminguid (kaupade lisamine, kontaktandmete muutmine, analüütika vaatamine jms).

Tasu – Tasu määratakse VINTIIKi poolt ning koosneb kuupõhisest tasust ja lisatasudest. Tasu määratakse vastavalt müüja poolt valitud paketile ja lisateenustele, mille sisu on määratud Hinnakirjas.

 

2. ÜLDSÄTTED

 

2.1 VINTIIK võimaldab Müüjal reklaamida VINTIIK.EE kaudu oma müüdavaid Kaupu ja teostab samuti muid teenuseid, mille nimetus ja hind on kajastatud Hinnakirjas.

2.2 Enne VINTIIK.EE teenuste kasutamist on Müüja kohustatud täitma müüjaks saamise taotluse ning kinnitama, et on tutvunud kasutustingimusetga, neist aru saanud, nõustub nendega ja kohustub neid järgima.  

2.3 Müüja saab VINTIIK.EE konto registreerida ja kuulutusi lisada alles peale seda kui VINTIIK.EE kinnitab Müüja taotluse (ehk annab müügiõiguse).

2.4 VINTIIK.EE’l on õigus müüja taotluses sisestatud andmete põhjal keelduda VINTIIK.EE müüjaks registreerimisest.

2.5 Müügileping, sõlmitakse Müüja ja Kasutaja vahel ning kõikide Müügilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste täitmise ja võetavate riskide eest vastutavad Müüja ja Kasutaja omavahel.

2.6 Kasutustingimused ja Hinnakirja kehtestab VINTIIK.EE.

2.7 Poolte õigused ja kohustused on sätestatud Kasutustingimuste all 

 

3. MÜÜGIKUULUTUSE AVALDAMINE


3.1. Kaupade kuulutamiseks VINTIIK.EE kaudu sisestab Müüja konto alt käsitsi või XML, CSV failide abil järgmised andmed:

3.1.1. Kauba detailne kirjeldus ja omadused (toote nimetus, kirjeldus, hind, mõõtmed, seisukord jm);

3.1.2. Fotod Kauba kohta

3.1.3. Kauba hind

3.2. Müüjal on lubatud lisada hinnakirja alusel piiratud arv kuulutusi.

3.3. Müüjal on lubatud  kuulutuse juurde lisada oma veebilehe aadress ning jätta oma kontaktandmeid (e-maili, telefoni, veebilehte, sotsiaalmeedia).

3.4. Müüjal on keelatud kuulutada Kaupa, mille käitlemine on seadusega keelatud.

3.5. Kui kuulutuse andmed on sisestatud õigesti ja õiges formaadis, avaldatakse andmed Kauba kohta VINTIIK.EE’l pärast portaalihaldaja ülevaatamist. Kui Kaupade pakkumise tingimustes ilmnevad puudused, kohustub Müüja viivitamatult tegema vastavad muudatused.

 

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Kasutaja kinnitab, et:

4.1.1 on teadlik, et sooritades ostu partnerilt sõlmib ta Müüjaga Müügilepingu. VINTIIK.EE ei ole Müügilepingu pooleks ning talle ei teki Müügilepingu sõlmimisest muid õigusi ja kohustusi, kui need, mis on otseselt loetletud käesolevates Kasutustingimustes;

4.1.2 on teadlik sellest, et kõik portaalis nähtavad kaubad ei pruugi olla saadaval, osad esemed on ainueksemplarid ja müüjal võivad olla need müügis ka oma poes või muudes müügikanalites.

4.2 Müüja kohustub  veenduma ja tagama, et ei riku kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi. VINTIIK.EE vastutab ainult enda poolt müüdavate kaupade autoriõiguste eest.

4.3 Müüja kinnitab, et esitab müügikuulutustes ainult täielikult tõest informatsiooni müüdava kauba kohta, sh eseme tegelikku seisundit kirjeldavaid andmeid ning kinnitab, et info ei ole eksitav ja ei lähe vastuollu Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega

4.4 VINTIIK.EE ei vastuta müüjate esitatud andmete ja kinnituste õigsuse eest.

4.5 VINTIIK.EE ei vastuta müüja poolt edastatud ning portaalis avaldatud toodete seisukorra, autentsuse, kvaliteedi ja kättesaadavuse eest.

4.6 VINTIIK.EE ei vastuta kõigis Vintiiki müüjate ja kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.

4.7 VINTIIK.EE omab õigust kustutada, muuta ja peatada müüja teenuste või toodete kuulutust internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.

4.8 VINTIIK.EE omab õigust müüjate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad ettevõttele kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi 

4.9 VINTIIK.EE’l on õigus igal ajal Kasutusimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta ja/või täiendada. Kasutustingimuste muudatustest ja/või täiendustest teavitatakse Müüjaid Iseteeninduse keskkonna vahendusel teavituste all. Nimetatud muudatused ja täiendused jõustuvad 7 kalendripäeva jooksul teavitamisest. Kui peale antud tähtaja möödumisest Müüja jätkab VINTIIK.EE kaudu kuulutamist, loetakse ta uute tingimustega nõustunuks. Kui Müüja ei soovi kauplemist uutel tingimustel jätkata, kohustub ta sellest VINTIIK.EE’d viivitamatult teavitama.

4.10 VINTIIK.EE omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.

4.11 VINTIIK.EE kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. 

 

5. PAKKUMISTE TEGEMISE LISATINGIMUSED

5.1 Kasutajatel on õigus läbi veebilehe teha omapoolseid pakkumisi toodetele, mille juures on nähtaval nupp “Tee oma pakkumine”. 

5.2 Kasutaja sisestab omapoolse pakutud hinna, ning jätab enda  kontaktandmed.

5.3 Müüjatel on õigus pakkumine vastu võtta või tagasi lükata teavitades sellest kasutajat.

5.4 Kasutaja saab maksimaalselt esitada 3 pakkumist.

 

6. ANDMETE TÖÖTLEMINE JA KONFIDENTSIAALSUS

 

6.1. VINTIIK.EE kaudu on kasutajatel võimalik Müüjatele päringuid teha jättes enda e-maili ja telefoninumbri või kasutades Facebook Vestluse funktsionaalsust.

6.2. Müüja kinnitab, et töötleb saadud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga ega kasuta neid muul otstarbel, kui päringutele vastamiseks (sealhulgas ei edasta neid kolmandatele isikutele, tagab nende säilitamisel nõuetekohase turvameetmete rakendamise, ei edasta Kasutajate kontaktandmeid kasutades enda reklaame, otsepostitusi, pakkumisi vms kui ei ole teisiti kokku lepitud).

6.3. VINTIIK.EE’l on õigus kasutada müüjate poolt üles laetud tootepilte ja andmeid enda veebilehel ja turunduskanalites reklaami tegemiseks.

Kasutamistingimusi on viimati muudetud 04.11.2021

Soovid uuendada seda eset?

Ask for a price quote